Wskaźniku umieralności Dzieci na GRUŹLIę

-0 wskaźniku umieralności z gruźlicy decydują zasadniczo 2 składowe:

– 1) umieralność podstawowa, czyli umieralność ludzi pozostających w dobrych warunkach materialnych, i 2) umieralność dodatkowa, powodowana złymi warunkami ekonomicznymi. W krajach gospodarczo zaniedbanych wskaźnik umieralności z powodu gruźlicy jest wysoki. W miarę poprawy stanu ekonomicznego wskaźnik ten opada do punktu krytycznego, poniżej którego nie schodzi przy dalszym podnoszeniu stopy życiowej społeczeństwa. Dalsze obniżenie wskaźnika stało się możliwe z chwilą wprowadzenia nowych form walki z gruźlicą pod postacią masowych szczepień BCG oraz leczenia chemoterapeutycznego i antybiotykami.

Zajm...

Read More

Związek torbieli jajnika z narządami płciowymi

Wątpliwości rozstrzyga nakłucie próbne jamy otrzewnowej przez tylne sklepienie pochwy (pmetio cam Douglasi).

Wysięk w jamie Douglasa (exsudatum perimetriticum). W wywiadach stwierdza się przebycie sprawy zapalnej. Konsystencja „guza“ jest bardziej zbita, a jego kontury niewyraźne.

– c)Jeśli guz jest średniej wielkości i wyczuwamy go w całości ponad wejściem do miednicy małej, rozpoznanie ma na celu wykazanie, czy ma on związek z narządami płciowymi, czy też wychodzi z jakiegoś innego narządu w jamie otrzewnowej. Guzy jajnikowe wyczuwalne w całości ponad miednicą małą są zawsze uszypuło- wane.

Związek torbieli jajnika z narządami płciowymi stwierdzamy przez uniesienie guza ku górze. Jeśli...

Read More

Z badań przeprowadzonych przez Czopika

Z badań przeprowadzonych przez Czopika w Klinice Ortopedycznej II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie wynika, że oświadczenie chorego, poparte bardzo prymitywną symulacją wystarcza do natychmiastowego uzyskania wielomiesięcznego zwolnienia, a nawet renty z powodu bólu krzyża! Co więcej, zastraszeni własną niewiedzą lekarze w wielu przypadkach zlecają wiele równie kosztownych, co zbędnych badań dodatkowych oraz konsultacji. Nierzadko lekarz czyni to pod presją (także szantażem) pacjenta. Zbędne zwolnienia chorobowe, badania pomocnicze i konsultacje utwierdzają chorych z urojenia o ciężkości choroby i powodują powstawanie bólów krzyża o podłożu psychicznym, a oszustom dają potężny materiał dowodowy symulowanej choroby! Nie bez znaczenia w tym wszystkim jest także spadek autorytetu lekarza w naszym kraju spowodowany niesłychaną pauperyzacją ludzi tego zawodu, jak też pokorną uległością władz służby zdrowia wszystkich szczebli przed skargami i donosami pacjentów .

Read More

Rozmaite dolegliwości i powikłania

Wpływ ciąży na zawartość przepuklin może być dodatni, jeśli rosnąca macica wyciągnie za sobą z worka przepuklinowego znajdujące się w nim narządy. Czasami jednak przychodzi do pogorszenia się stanu chorobowego wskutek wzrostu ciśnienia śródbrzusznego, które przyczynia się do poszerzenia worka przepuklinowego.

Zrosty. Zrosty pooperacyjne między powłokami i narządami jamy brzusznej trafiają się bardzo często. Jak dotąd nie udało się jednak ustalić żadnych prawideł, które by wyjaśniały ich powstawanie. Wprawdzie mechaniczne i chemiczne drażnienie jelit, sieci, rany w powłokach itd., niedostateczne pokrycie otrzewną kikutów po usuniętych narządach oraz nieodpowiednie zaopatrzenie krwawiących naczyń wpływają w dużym stopniu na ich tworzenie się, nie ulega jednak wątpliwości, że zrosty otrzewnowe powstają nawet przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności – tak samo jak może ich nie być mimo istnienia wspomnianych wyżej niekorzystnych warunków.

Wytwo...

Read More

Profilaktyka wad postawy

Postawa dzieci stale się zmienia w zależności od działania wyżej wspomnianych czynników. Najwyraźniejsze odchylenia widoczne są w pierwszym okresie lat szkolnych i początkach okresu pokwitania, w których krzywizny fizjologiczne mogą być nasilone. Przy końcu okresu pokwitania sylwetka tułowia ostatecznie się ustala i zmienia się znowu w okresie słabnięcia mięśni u osób starych.

Read More

PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE A WŁAŚCIWOŚCI CZŁOWIEKA CZĘŚĆ 2

Jak wskazały na to już w łatach dwudziestych eksperymenty Davisa (1928), również człowiek w początkowym okresie życia może dysponować takimi możliwościami, gdy chodzi np. o wybór właściwego pokarmu. Wiele małych dzieci jest w stanie dobrać sobie z różnych składników takie menu, jakie najbardziej odpowiada aktualnemu zapotrzebowaniu ich ustroju. Niewielki jednak trening społeczny wystarcza, aby dziecko nie tylko utraciło zdolność wyboru tego, co mu jest potrzebne, ale nawet zaczęło realizować zachowania całkowicie sprzeczne z jego potrzebami, odmawiając przyjmowania pokarmu lub też wybierając tylko niektóre, najmniej potrzebne składniki pokarmowe. Dzieje się tak wskutek uczenia się.

Read More

POSTĘPOWANIE LECZNICZE W GUZACH PROLAKTYNOWYCH

Na podstawie doświadczenia innych autorów oraz własnych, proponujemy następujący schemat postępowania leczniczego w guzach prolaktynowych (p. tab. 2):

Read More

Poród jest dalszym ciągiem przemian ciążowych

W poprzednich rozdziałach zapoznaliśmy się z budową i układem warstw mięsnych macicy. W cżasie ciąży warstwy te zostają tak przegrupowane, że w czasie porodu tworzą dwie części macicy, czynną nej części macicy nie tylko zostają rozciągnięte włókna mięsne warstwy zewnętrznej, lecz i średniej, a tym samym i włókna sięgające do ujścia zewnętrznego-. A zatem stale wzrastająca prężność jaja, nie tylko unosi dno ku górze, lecz rozciąga dolną część macicy i zwieracze obu ujść. Dlatego około 34—36 tygodnia ciąży możemy obserwować rozwieranie się ujścia wewnętrznego, a tuż przed porodem i zewnętrznego...

Read More

Ograniczenie wysiłku kończyny dotkniętej urazem

W czasie stosowania z.p.m.m.cz. u chorych nie wykonywano innych zabiegów, nie przyjmowali oni żadnych leków ani też nie stosowali maści używanych w leczeniu urazów sportowych. Zalecano tylko ograniczenie wysiłku kończyny dotkniętej urazem. Do oceny wyników przyjęto skalę czterostopniową, a mianowicie:

Read More

Mięśnie dna miednicy

Trudno wyobrazić sobie, aby w razie niedowładu któregoś z nich drugi mógł podołać zdwojonej pracy, gdyż chodzi nie tylko o przeciwdziałanie ciężarowi narządów płciowych, ale i o stawienie oporu tłoczni brzusznej. W-każdym jednak razie mięśnie dźwigacze odbytu mogą przez czas dłuższy obejść się bez układu powięziowego (pasmowatych zagęszczeń tkanki łącznej miedniczej) i więzadłowego niż te układy bez nich.

W myśl tych przesłanek zupełnie słuszne wydaje się zapatrywanie Rosnera, który, wbrew twierdzeniom Martina, Halbana i Tandlera, utrzymywał zupełnie zdecydowanie że:

Równoczesne upośledzenie (niedomoga) zarówno układu więzadłowo-po- więziowego, jak i mięśni dna miednicy, głównie zaś dźwiga czy odbytu, wiedzie wcześniej lub później do przemieszczenia narządów płciowych.

Read More

Masaż i maseczka kosmetyczna

Jeśli w uzdrowisku bądź sanatorium, gdzie pani przebywa, nie widzi pani absolutnie nikogo, kim by się pani chciała nawet przez chwilę zainteresować, to zanim jeszcze zdecyduje się pani przerwać kurację i wrócić do domu, proszę spróbować zaproponować lekarzowi, aby przepisał pani masaż, mówiąc mu, że kiedyś, przed laty, zrobiło to pani bardzo dobrze. Jeśli lekarz nie widzi przeciwskazań, to na pewno przepisze pani masaż nie będzie to prawdopodobnie to, co zdolne byłoby wyrwać panią z depresji, niemniej na pewno uda się pani zeszczupleć, co może mieć pewien wpływ na trafienie w przyszłości przez panią na bardziej udany turnus.

Read More