BADANIE UCZULENIA NA PENICYLINĘ IN VITRO

Pośredni test degranulacji bazofilów. W związku z trudnościami w wykrywaniu in vitro przeciwciał uczulających skórę duże zainteresowanie wzbudzają procesy towarzyszące odczynom alergicznym, które nadawałyby się do wykorzystywania w opracowaniu pośrednich metod serologicznych.

Zaobserwowano, że u królików podczas wstrząsu anaiilaktycznego we krwi obwodowej znikają krwinki zasadochłonne. W dalszych badaniach zauważono, że po dodaniu antygenu do krwi osób uczulonych in vitro następuje degranulacja bazoiilów (p. rozdz. 6).

Warunkiem degranulacji jest obecność przeciwciał, natomiast krwinki zasadochłonne mogą pochodzić z.organizmu nie uczulonego. W związku z tym do celów diagnostycznych opracowano metodę pośrednią, która znalazła zastosowanie w wykrywaniu alergii na substancje dostające się drogą wziewną pokarmową i na leki, a okazała się również pomocna w wykrywaniu uczulenia na penicylinę [8, 15, 18, 27, 34, 35, 36], Wielu autorów uważa, że test ten wykrywa przeciwciała uczulające skórę. Nie udowodniono jednak całkowicie identyczności przeciwciał degranulują- cych bazofile z IgE.

Test transformacji blastycznej. Coraz większą rolę przypisuje się innym testom, np. testowi transformacji limfocytów. Dodatnie wyniki testu transformacji limfocytów uzyskiwano w alergii typu wczesnego, np. na pyłki lub penicylinę [17, 32], Jednocześnie zdaniem niektórych autorów, ujemne wyniki testu transformacji limfocytów nie wyłączają klinicznej nadwrażliwości na leki [30].

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>