Dążenie do warościowania seksu

Oczywiście, wartościowanie seksu przez człowieka dorosłego może pozostać na poziomie pierwszym – czyli przejętych przekonań jako głównej dyrektywy działań, i bez potrzeb samowiedzy seksualnej. Podobnie też osobiste skutki zachowań seksualnych nie muszą mieć skutków osobowościowych, pobudzających do własnych rozumowań na temat: samooceny, wartości zachowań seksualnych, wizji partnera, sytuacji czy wyboru norm.

Dążenie do wartościowania, które uwalnia się od stereotypów inte- lektuałno-przekonaniowych, jak i od stereotypów emocjonalnych, nie tracąc z pola widzenia dobra osoby nie sprzecznego z doborem społecznym, jest dopiero od niedawna przedmiotem edukacji seksualnej, konsekwencją awansu tej wartości.

Wydaje się, że przeświadczenie o znaczącej roli seksu w życiu człowieka ma coraz mniej „antagonistów” i że mniej liczni są ci, którzy mając możliwość realizacji tej wartości w pożądanej przez siebie obudowie, rezygnowaliby z niej (mniej celibatu, staropanieństwa i starokawa- lerstwa, inne wartościowanie dziewictwa). Jakkolwiek zasięg i stopień uznania dla tej wartości nie są równomierne w poszczególnych grupach wieku, wykształcenia, pochodzenia środowiskowego, to jednak wykazują na ogół tendencję wzrostową. Współcześnie mamy wyraźnie do czynienia z reklasyfikacją tej wartości, z jej awansem, zarówno w sensie zmiany jej pozycji wśród innych wartości, jak i w sensie rozszerzającego się zasięgu na nowe grupy społeczne, jak wreszcie wyższego standardu wymagań (nie tylko prokreacja, ale i zdrowie, przyjemność, rozwój osobowy).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>