MOCZÓWKA PROSTA

Przyczyną choroby jest niedostateczne wytwarzanie wazopresyny, która działa jako hormon antydiuretyczny — ADH, lub niewrażliwość kanalików nerkowych na prawidłowo wydzielany hormon (tzw. nefro- genna moczówka prosta). Brak ADH może być uwarunkowany anatomicznym uszkodzeniem jąder nadwzrokowych czy przykomorowych podwzgórza, względnie szlaków podwzgórzowo-przysadkowych, a wyjątkowo tylko uszkodzeniem tylnego płata przysadki. Choroba powyższa może powstać w następstwie zapalenia opon i mózgu, choroby Hand- -Schuller-Christiana, nowotworów, krwawień urazowych, nieprawidłowości rozwojowych podwzgórza. W szeregu przypadków nie znajdujemy żadnych zmian anatomicznych, które mogłyby uzasadnić brak hormonu. Niedobór ADH ogranicza znacznie resorpcję zwrotną wody z kanalików nerkowych, co prowadzi do wydalania bardzo dużych ilości jasnosłom- kowego moczu o niskim ciężarze właściwym (poniżej 1-0-07). Wzmożone pragnienie jest objawem wtórnym, wyrównawczym. Chociaż dziecko wypija bardzo duże ilości płynu, choroba prowadzi do odwodnienia tkanek, powodującego spadek wagi, nadmierną suchość skóry, znaczne osłabienie.

Read More

Postulat wychowania seksualnego

Postulat wychowania seksualnego „obu płci” i informowania „obu płci o obu płciach” nastręcza nie mniej trudności w praktycznej realizacji. Wyłaniają się one przy pozornie technicznym zagadnieniu, czy zakres udzielania informacji i ich ogólny klimat oraz „nachylenie” mają być identyczne w obu przypadkach (to znaczy zarówno wtedy, kiedy mówimy do chłopców, jak i wtedy, kiedy mówimy do dziewcząt). Część ekspertów stoi na stanowisku absolutnej identyczności zakresu i treści pouczeń, część uważa za konieczne różnicować te pouczenia ze względu na płeć wychowanków. I tak np. rzecznicy drugiego poglądu uważają, że dziewczęta powinny być głębiej i szerzej informowane o psychologicznej problematyce miłości, chłopcy zaś szerzej informowani o mechanizmach życia seksualnego. Chłopcy powinni być informowani o osobliwościach seksualizmu kobiecego, o odmiennym sposobie przeżywania spraw seksualnych przez kobiety, o odmiennych potrzebach kobiet w tym zakresie. Dziewczęta zaś powinny być uświadamiane o bardziej na „seks” niż uczucia nastawionym zainteresowaniu chłopców. Tych zróżnicowań nie chcą przyjąć niektórzy eksperci szwedzcy, twierdząc, iż między seksualizmem kobiety a mężczyzny nie ma żadnej różnicy, że wszelkie istniejące w tej dziedzinie zróżnicowania są rezultatem wadliwego dotychczasowego wychowania, zaś samą problematykę miłości uważają za anachroniczną i w gruncie szkodliwą dla wytworzenia zdrowego nastawienia (healthy attitude) wobec seksu (Israël, 1970).

I oto...

Read More

Carcinoma cervicis

Nabłonek szyjki macicznej cechuje bowiem wybitna skłonność do przeobrażenia (metaplasia), co odnosi się nie tylko do komórek nowotworowych, lecz także do komórek w okresie przed wystąpieniem raka (stadium praecancerosum). Należy przyjąć, że carcinoma cervicis powstaje wskutek naruszenia równowagi nabłonkowej na pograniczu nabłonka walcowatego kanału szyjki oraz nabłonka wielowarstwowego płaskiego części pochwowej i że istotną przyczyną jego rozwoju jest ta właśnie zmiana nabłonka – właściwego dla danej części szyjki – na nietypowy. Z tego względu jest też nieraz trudne do stwierdzenia badaniem makroskopowym i mikroskopowym, czy punktem wyjścia nowotworu był nabłonek płaski, czy też walcowaty. Jest bowiem...

Read More