Category Radzimy

Informowanie samicy o aktywności seksualnej samca

Ze szczególną formą zwracającego uwagę zachowania spotykamy się u altannika {Chlamydera), który w okresie zalotów dla przyciągnięcia uwagi samicy buduje specjalne altanki, które następnie ozdabia kolorowymi kamykami i maluje sokiem z owoców. Jest to jeden z nielicznych przejawów wrażliwości estetycznej w świecie zwierząt (Thorpe, 1974). Do tej kategorii zachowań zaliczyć można również wydawanie głosów wabiących (przez niektóre ptaki, wilki, jeleniowate i inne).

Read More

Leczenie raka szyjki macicznej część 2

Wobec możliwości wyboru dwóch metod leczenia raka szyjki macicznej okazuje się konieczny podział kliniczny wszystkich przypadków raka na takie, które nadają się do operacji, i takie które się do niej nie nadają. Byłoby bowiem nierozsądne stosować zabieg chirurgiczny w przypadkach, w których nie ma widoków na doszczętne usunięcie całego guza nowotworowego wraz z najbliższymi macicy węzłami chłonnymi. Ocena taka jest jednak bardzo trudna, gdyż węzły te są niedostępne dla klinicznego badania, a tym samym musimy kierować się w doborze przypadków przede wszystkim miejscowymi warunkami, jakkolwiek i ogólny stan chorej musi być wzięty w rachubę.

Read More

Żołądź

W stanie zwiotczałym (membrum mortuum) trzon i żołądź zwisają ku dołowi tworząc część wiszącą prącia, której długość wynosi przecięt- nie 8,5 – 10,5 cm. W czasie erekcji prącie (membrum vivum) usztywnia się, unosi się ku przodowi i górze oraz zwiększa swą długość do 15 – 17 cm. Prącie w stanie erekcji zwane jest falłusem. Sprawność czynnościowa, zdolność do erekcji, jest uzależniona od budowy ciał jamistych, a nie od wielkości prącia ocenianej optycznie w stanie zwiotczenia.

Żołądź, zgr...

Read More

Płeć metaboliczna

Hormony płciowe kierują również rozwojem aparatu enzymatycznego niektórych systemów metabolicznych. Z licznych eksperymentów na zwierzętach wiadomo, że niektóre enzymy, zwłaszcza enzymy metabolizmu sterydowego w wątrobie, a także w podwzgórzu, nerkach, nadnerczach i w gonadach, są w sposób wyraźny uzależnione od produkcji androgenów. U samców aktywność tych enzymów jest z reguły wyższa, a w pewnym stopniu jest też zależna od wieku zwierzęcia. Niektóre z tych enzymatycznych wzorów można indukować w sposób nieodwracalny przez działanie androgenami w okresie prenatalnym, a ich dalsza aktywność nie zależy potem od poziomu androgenów w wieku dojrzałym. Przypuszcza się (Lax i wsp., 1974 Gustafsson, Stenberg, 1976), że enzymatyczna aktywność systemów metabolizujących sterydy w wątrobie jest regulowana przez przysadkowy czynnik feminizujący. Przypuszcza się również, że androgeny stymulują w podwzgórzu sekrecję czynnika hamującego działanie przysadkowego czynnika feminizującego. Wejście androgenów do wzoru enzymatycznego nie jest prawdopodobnie oparte na mechanizmie receptorów androgennych, ponieważ antyandro- geny nie blokują androgenów w tym procesie.

Read More

KĄPIELE MUŁOWE

Kąpiele mułowe działają termicznie i mechanicznie zarazem. Przewodnictwo ciepła mułu jest wprawdzie większe niż borowiny, ale ustępuje zdolności przewo- dzenią go przez wodę, dlatego też temperatura kąpieli mułowych musi być niższa niż borowinowych. Działanie chemiczne mułu jest również słabsze niż borowany, wchodzi tu bowiem w grę głównie działanie zawartej w mule siarki lub chlorku sodu.

Read More

Miednica krzywiczna – opis:

Zwężenie może osiągnąć bardzo duży stopień. Najczęstszą przyczyną powstania tych miednic jest krzywica, która z jednej strony hamuje rozwój kości, a z drugiej powoduje odchylenie i opuszczenie kości krzyżowej. Kobiety te są bardzo małego wzrostu. Niekrzywicze miednice tego typu są nader rzadkie i zależne od wczesnych zaburzeń rozwoju kośćca. Wskutek przebytej krzywicy najczęściej jednak spotyka się miednicę płaską.

– d) miednica skośnie przemieszczona, czyli asymetryczna

Jeśli ciężar tułowia lub przeciwciśnienie główek kości udowych działają na pierścień kostny miednicy tylko jednostronnie, wówczas staje się ona asymetryczna, tym więcej, im wcześniej i dłużej trwa ucisk...

Read More

Zaspokojenie popędu seksualnego u samców

Mechanizm pobudliwości seksualnej i mechanizm kopulacyjny opisany u szczurów, a przebadany u innych myszowatych, wydaje się leżeć u podstaw zachowania seksualnego samców wszystkich ssaków, w tej liczbie i człowieka. Wskazywać by na to mogło np. uderzające podobieństwo efektu Coolidge’a do wpływu zmiany partnerki na aktywność seksualną u mężczyzny lub podobieństwa efektów uzyskiwanych u szczurów w wyniku obserwacji kopulacji innych osobników z pobudzającym działaniem widoku scen erotycznych na pobudliwość seksualną mężczyzn.

Read More

Dążenie do warościowania seksu

Oczywiście, wartościowanie seksu przez człowieka dorosłego może pozostać na poziomie pierwszym – czyli przejętych przekonań jako głównej dyrektywy działań, i bez potrzeb samowiedzy seksualnej. Podobnie też osobiste skutki zachowań seksualnych nie muszą mieć skutków osobowościowych, pobudzających do własnych rozumowań na temat: samooceny, wartości zachowań seksualnych, wizji partnera, sytuacji czy wyboru norm.

Dążen...

Read More

Błona śluzowa staruszek

Ponieważ w tym czasie nie można już mówić o jakimkolwiek, nawet trudnym do wykazania wpływie jajników na śluzówkę macicy, objawy tego schorzenia będą nieco inne niż w przypadku adenoma uteri simplex. O ile bowiem cechą kliniczną zwyczajnego gruczolaka są bardzo obfite miesiączki, a także towarzyszące im bóle, o tyle w przypadkach adenoma uteri papilliferum na pierwszy plan wysuwają się wodniste upławy i nieregularne krwawienia. Trzon macicy bywa niekiedy powiększony, ściany macicy cechuje względna ich wiotkość, która umożliwia uderzająco łatwe rozwieranie się szyjki, gdy ją rozszerzać w celach rozpoznawczych i dla wykonania skrobania macicy. Jest rzeczą znamienną, że nowotwór ten może występować obok mięśniaków macicy.

Read More

Istnienie fizjologicznej niepłodności

Zajście w ciążę poza tym okresem największej płodności jest jednak zawsze rzeczą możliwy, zależy bowiem od odchyleń od stanu prawidłowego, które nie są rzadkością.

Przyjmowanie istnienia fizjologicznej niepłodności utrzymującej się przez pewien czas po porodzie w czasie karmienia prowadzi do zawodów jeszcze częstszych. Jakkolwiek długotrwałe karmienie wpływa upośkdzająco na stan i czynności macicy (uterus lactantium), zajście w ciążę w tym okresie jest zjawiskiem bardzo pospolitym. Przedłużanie okresu karmienia celem niedopuszczenia do ciąży nie tylko jest rzeczą zawodną, ale prowadzi do osłabienia kobiety i upośledzenia jej sil żywotnych, tak potrzebnych ustrojowi po okresie porodu.

Read More

Hormony a żeńskie zachowanie seksualne

U Naczelnych istnieje wyraźna zależność między zachowaniem seksualnym a fazą cyklu płciowego. Rytmiczne zmiany, ujawniające się zresztą w dużo mniejszym stopniu, zostały stwierdzone również u kobiet, u których decydują o tych zmianach inne funkcje biologiczne i społeczne (patrz Michael, 1968). U małp estrogeny zwiększają seksualną atrakcyjność samic, zapewne przez zapach wydzieliny pochwy. Progesteron tłumi atrakcyjność seksualną samic. Androgeny zwiększają aktywność seksualną samic, ich brak sprawia, że samice wykazują słabszą aktywność. Te oddziaływania hormonalne sprawiają, że zarówno atrakcyjność, jak i aktywność seksualna samic jest najwyższa w okresie owu- lacji, kiedy istnieje optymalny moment dla zapłodnienia.

Read More