Dentysta NFZ w Pyrzycach nie leniuchuje

Dentysta NFZ w Pyrzycach nie jest leniwy, działa, pracuje, podejmuje starania, aby jego życie dobrze się układało, praca z nim to przyjemność. Musi pracować i tak postępuje. Jego praca jest ważna, a działania mają wiele dobrego do zaoferowania. Na pewno warto o takim dentyście pamiętać i cieszyć się jego pracą oraz potencjałem działania. Dobra praca, ciekawe, działanie, wiele wyzwań zawodowych. O tym marzyć nie trzeba, bo to jest rzeczywistość. Taka jest oferta dentysty w Pyrzycach.

Read More

BEZPOŚREDNIE ZESPOŁY NEFROTOKSYCZNE – KONTYNUACJA

Choroba przebiega w postaci ostrej niewydolności nerek. Same nerki są duże, obrzmiałe, w ich tkance śródmiąższowej stwierdza się obrzęk, nacieki komórkowe z limfocytów, plazmocytów, eozynofilów. Mogą tworzyć się ponadto ziarniniaki z komórek olbrzymich, zwłaszcza w przypadkach wywołanych metycyliną i sulfonamidami. Nabłonek cewkowy ulega martwicy. Badanie immunologiczne może wykazać odkładanie się przeciwciał wzdłuż błony podstawnej cewek nerkowych. Podobne zmiany mogą również występować nie na tle nadwrażliwości, lecz wskutek bezpośredniego toksycznego działania leku.

Read More

NAJCZĘSTSZE MOTYWY UŻYWANIA LEKÓW

Motywy używania mogą bowiem być świadome lub podświadome i różnić się u tego samego osobnika w czasie. W znacznym stopniu na charakter zespołu motywów wpływa wiek. Częste motywy to:

Read More

Carcinoma cervicis

Nabłonek szyjki macicznej cechuje bowiem wybitna skłonność do przeobrażenia (metaplasia), co odnosi się nie tylko do komórek nowotworowych, lecz także do komórek w okresie przed wystąpieniem raka (stadium praecancerosum). Należy przyjąć, że carcinoma cervicis powstaje wskutek naruszenia równowagi nabłonkowej na pograniczu nabłonka walcowatego kanału szyjki oraz nabłonka wielowarstwowego płaskiego części pochwowej i że istotną przyczyną jego rozwoju jest ta właśnie zmiana nabłonka – właściwego dla danej części szyjki – na nietypowy. Z tego względu jest też nieraz trudne do stwierdzenia badaniem makroskopowym i mikroskopowym, czy punktem wyjścia nowotworu był nabłonek płaski, czy też walcowaty. Jest bowiem...

Read More

Wskaźniku umieralności Dzieci na GRUŹLIę

-0 wskaźniku umieralności z gruźlicy decydują zasadniczo 2 składowe:

– 1) umieralność podstawowa, czyli umieralność ludzi pozostających w dobrych warunkach materialnych, i 2) umieralność dodatkowa, powodowana złymi warunkami ekonomicznymi. W krajach gospodarczo zaniedbanych wskaźnik umieralności z powodu gruźlicy jest wysoki. W miarę poprawy stanu ekonomicznego wskaźnik ten opada do punktu krytycznego, poniżej którego nie schodzi przy dalszym podnoszeniu stopy życiowej społeczeństwa. Dalsze obniżenie wskaźnika stało się możliwe z chwilą wprowadzenia nowych form walki z gruźlicą pod postacią masowych szczepień BCG oraz leczenia chemoterapeutycznego i antybiotykami.

Zajm...

Read More

Związek torbieli jajnika z narządami płciowymi

Wątpliwości rozstrzyga nakłucie próbne jamy otrzewnowej przez tylne sklepienie pochwy (pmetio cam Douglasi).

Wysięk w jamie Douglasa (exsudatum perimetriticum). W wywiadach stwierdza się przebycie sprawy zapalnej. Konsystencja „guza“ jest bardziej zbita, a jego kontury niewyraźne.

– c)Jeśli guz jest średniej wielkości i wyczuwamy go w całości ponad wejściem do miednicy małej, rozpoznanie ma na celu wykazanie, czy ma on związek z narządami płciowymi, czy też wychodzi z jakiegoś innego narządu w jamie otrzewnowej. Guzy jajnikowe wyczuwalne w całości ponad miednicą małą są zawsze uszypuło- wane.

Związek torbieli jajnika z narządami płciowymi stwierdzamy przez uniesienie guza ku górze. Jeśli...

Read More

Z badań przeprowadzonych przez Czopika

Z badań przeprowadzonych przez Czopika w Klinice Ortopedycznej II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie wynika, że oświadczenie chorego, poparte bardzo prymitywną symulacją wystarcza do natychmiastowego uzyskania wielomiesięcznego zwolnienia, a nawet renty z powodu bólu krzyża! Co więcej, zastraszeni własną niewiedzą lekarze w wielu przypadkach zlecają wiele równie kosztownych, co zbędnych badań dodatkowych oraz konsultacji. Nierzadko lekarz czyni to pod presją (także szantażem) pacjenta. Zbędne zwolnienia chorobowe, badania pomocnicze i konsultacje utwierdzają chorych z urojenia o ciężkości choroby i powodują powstawanie bólów krzyża o podłożu psychicznym, a oszustom dają potężny materiał dowodowy symulowanej choroby! Nie bez znaczenia w tym wszystkim jest także spadek autorytetu lekarza w naszym kraju spowodowany niesłychaną pauperyzacją ludzi tego zawodu, jak też pokorną uległością władz służby zdrowia wszystkich szczebli przed skargami i donosami pacjentów .

Read More

Rozmaite dolegliwości i powikłania

Wpływ ciąży na zawartość przepuklin może być dodatni, jeśli rosnąca macica wyciągnie za sobą z worka przepuklinowego znajdujące się w nim narządy. Czasami jednak przychodzi do pogorszenia się stanu chorobowego wskutek wzrostu ciśnienia śródbrzusznego, które przyczynia się do poszerzenia worka przepuklinowego.

Zrosty. Zrosty pooperacyjne między powłokami i narządami jamy brzusznej trafiają się bardzo często. Jak dotąd nie udało się jednak ustalić żadnych prawideł, które by wyjaśniały ich powstawanie. Wprawdzie mechaniczne i chemiczne drażnienie jelit, sieci, rany w powłokach itd., niedostateczne pokrycie otrzewną kikutów po usuniętych narządach oraz nieodpowiednie zaopatrzenie krwawiących naczyń wpływają w dużym stopniu na ich tworzenie się, nie ulega jednak wątpliwości, że zrosty otrzewnowe powstają nawet przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności – tak samo jak może ich nie być mimo istnienia wspomnianych wyżej niekorzystnych warunków.

Wytwo...

Read More

Profilaktyka wad postawy

Postawa dzieci stale się zmienia w zależności od działania wyżej wspomnianych czynników. Najwyraźniejsze odchylenia widoczne są w pierwszym okresie lat szkolnych i początkach okresu pokwitania, w których krzywizny fizjologiczne mogą być nasilone. Przy końcu okresu pokwitania sylwetka tułowia ostatecznie się ustala i zmienia się znowu w okresie słabnięcia mięśni u osób starych.

Read More

PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE A WŁAŚCIWOŚCI CZŁOWIEKA CZĘŚĆ 2

Jak wskazały na to już w łatach dwudziestych eksperymenty Davisa (1928), również człowiek w początkowym okresie życia może dysponować takimi możliwościami, gdy chodzi np. o wybór właściwego pokarmu. Wiele małych dzieci jest w stanie dobrać sobie z różnych składników takie menu, jakie najbardziej odpowiada aktualnemu zapotrzebowaniu ich ustroju. Niewielki jednak trening społeczny wystarcza, aby dziecko nie tylko utraciło zdolność wyboru tego, co mu jest potrzebne, ale nawet zaczęło realizować zachowania całkowicie sprzeczne z jego potrzebami, odmawiając przyjmowania pokarmu lub też wybierając tylko niektóre, najmniej potrzebne składniki pokarmowe. Dzieje się tak wskutek uczenia się.

Read More

POSTĘPOWANIE LECZNICZE W GUZACH PROLAKTYNOWYCH

Na podstawie doświadczenia innych autorów oraz własnych, proponujemy następujący schemat postępowania leczniczego w guzach prolaktynowych (p. tab. 2):

Read More