BADANIA JANUSZEWICZA

Liczne obserwacje nad stosowaniem LBA w nadciśnieniu tętniczym poczynili Januszewicz i wsp., przedstawiając wszechstronne opracowanie długoletnich badań [497],

Podejmowano również próby stosowania pindololu (1037], oksprefiololu [17, 326, 504, 929] i alprenololu [381, 504, 986]. Uzyskiwano korzystne wyniki, zwłaszcza we wczesnym okresie choroby nadciśnieniowej.

Leishman i wsp. [592] wykazali skuteczność oksprenololu i praktololu u chorych z tzw. łagodnym samoistnym nadciśnieniem.

Z badań Spacha i wsp. [937] wynika, że oksprenolol stosowany u chorych z nadciśnieniem zmniejszał skurczową pojemność wyrzutową serca o 27%, przy czym zdaniem autorów korzystne działania lecznicze występują zwłaszcza w tych przypadkach, w których w przebiegu nadciśnienia występuje fi-sympatykotonia.

Tybblin i wsp. [986] stosowali alprenolol doustnie u chorych z nadciśnieniem w dawce 200 mg dziennie przez 2 tygodnie, 300 mg dziennie przez następne 2 tygodnie, 400 mg przez następne 8 tygodni, stwierdzając obniżenie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego.

Według Wall-Manninga [1037] propranolol, pindolol i oksprenolol obniżają w równym stopniu ciśnienie krwi, a nieznaczne zmiany hemodynamiczne występujące przy stosowaniu oksprenololu wynikają z jego właściwości sympatomimetycznych [335],

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>