PROPRANOLOL

Niektórzy autorzy uważają, że LBA tłumią w równym stopniu zarówno adrenergiczne pobudzenie serca wywołane dożylnym podaniem amin katecholowych, jak pobudzenie wywołane drażnieniem nerwów sympatycznych [708], Jednak częściej spotyka się pogląd, że pobudzenie adrenergiczne dokonujące się drogą humoralną jest skuteczniej blokowane przez LBA niż pobudzenie przebiegające drogą nerwową [258, 9731. Wyjątek stanowią te LBA (np. alprenolol), które są obdarzone guanetydynopodob- nym działaniem na struktury presynaptyczne synapsy współczułnej [74, 727],

Propranolol w jednakowym stopniu hamuję pobudzające działanie izo- prenaliny na siłę skurczu i maksymalną szybkość skurczu komór serca oraz na częstość skurczów serca [195], Świadczy to o identyczności receptorów p-adrenergicznych w mięśniu roboczym i w układzie przewodzącym, co wydaje się potwierdzać wyniki innych badań [120, 151]. Jednak identyczność receptorów p-adrenergicznych pośredniczących w odpowiedzi chronotropowej i inotropowej serca nie jest udowodniona. Na przykład nasercowy lek amiodaron, nie należąc do grupy LBA, znosi działanie chronotropowe amin katecholowych na serce, a jednocześnie nasila ich dodatnie działanie inotropowe [195]. Również w grupie LBA stwierdzono, że niektóre leki mogą silniej hamować bądź działanie chronotropowe, bądź inotropowe amin katechoiowych [492],

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>