Zaburzenie psychoseksualne

Wpływ czynników kulturowych na kształtowanie się pojęcia normy lub patologii jest powszechnie znany. Pojęcie „zaburzenie psychoseksualne” jest nie tylko pojęciem medycznym, lecz także uwarunkowanym kulturowo. Jest więc pojęciem niestałym i odnosi się tylko do określonego kręgu kulturowego. Czynność, która w jednej kulturze uważana jest za zjawisko chorobowe, nienormalne, może być w innej kulturze lub epoce zjawiskiem mieszczącym się w granicach normy. Typowym przykładem tego są zapatrywania na istotę homoseksualizmu i kazirodz wa w różnych kulturach i w różnym czasie. Różnorodne zboczenia seksualne występowały we wszystkich kulturach i czasach. W historii zmier niał się tylko stosunek społeczeństwa do zboczeń, które były na przemian gloryfikowane, tolerowane lub potępiane. U niektórych ludów były nawet kultywowane jako rytuał symboliczno-magiczny.

W naszej kulturze, która przez długie wieki nieracjonalnie, wrogo odnosiła się do sfery seksualnej człowieka, w związku z rozwojem wiedzy, procesem laicyzacji oraz wieloma innymi przemianami społecznymi obserwuje się zmiany w zakresie oceny niektórych zachowań seksualnych jako normalnych lub patologicznych. Tak np. w epoce wiktoriańskiej zaburzenie, które dzisiaj określamy mianem oziębłości płciowej nie tylko mieściło się w granicach normy, lecz było optymalnym wzorcem zachowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>