Doświadczenia nad erekcją – kontynuacja

Szósta periodyczna erekcja obserwowana była jedynie u niektórych mężczyzn, śpiących dłużej niż osiem godzin. Występowała o godzinie

– 7.08.1 i trwała do godziny 7.18,2. Średni czas jej trwania wynosił 10,1 minuty. Korespondująca faza marzenia sennego występowała o godzinie

– 7.03.2 i trwała do godziny 7.14,1, Średni czas jej trwania wynosił 10,9 minuty, a interwał 53,5 minuty. Skrócony czas trwania erekcji i marzenia sennego w poranych godzinach snu oraz stosunkowo duża ich rozbieżność w czasie wskazuje na to, że zjawiska te są bardzo zmienne. Zmienność ta wynika ze zróżnicowanej pory rozbudzania się ze snu.

W ten sposób wykazano sześć okresów występowania erekcji, mimo że przeciętna ich liczba wynosi 5,08. Ostatni okres występowania erekcji (oraz związana z nim faza marzenia sennego) nie występował, gdy czas snu był krótszy niż osiem godzin. Początek snu „zarejestrowano” o godzinie 23.10,0, przebudzenie zaś o godzinie 7.10,1. Czas trwania snu wynosił 8,00,1 godziny. Wśród wszystkich zarejestrowanych erekcji silne obejmowały 45°/o, średnio silne 33%, a słabe 22%. Chwilowe wzrosty i zaniki erekcji w ciągu jednego jej okresu wystąpiły w 54%, aperio- dycznie przebiegające okresy erekcji wystąpiły w 31%, a nieregularne obserwowano w pozostałych 15%.

– 8. Korelacje periodycznych okresów erekcji i marzeń sennych. Z badań wynika, że istnieje wysoka korelacja między czasem rozpoczęcia, trwania i zakończenia okresów występowania erekcji i marzeń sennych. Jednakże w niektórych okresach nie występują pozornie żadne korelacje. Można to wyjaśnić następująco:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>