Rozpoznanie czerwonki

Rozpoznanie czerwonki nastręcza trudności nie tylko w postaciach atypowych i lekkich, ale i w tych przypadkach, w których stwierdza się charakterystyczne stolce śluzowo-krwawo-ropne występujące wśród parcia i bólów brzucha, objawy zatrucia, zaburzenia w krążeniu i inne. Tego rodzaju objawy bowiem mogą wystąpić także w innych ostrych zakażeniach przewodu pokarmowego. Najpewniejszym dowodem rozpoznawczym, jeśli chodzi o czerwonkę, jest dodatni wynik posiewu ze stolca, albo lepiej z materiału pobranego z odbytu, a nawet z prostnicy. Badanie serologiczne przeprowadza się dopiero w drugim tygodniu choroby, przy czym miano aglutynacyjne wysokie jest dopiero miarodajne dla rozpoznania.

Read More

ZESPÓŁ TŁUSZCZOWO-PŁCIOWY

Charakterystycznymi cechami zespołu są postępująca otyłość typu podwzgórzowego i zahamowanie rozwoju płciowego. Przyczyną choroby jest uszkodzenie (w życiu płodowym lub pozapłodowym) ośrodków pod- wzgórzowych, powodujące wtórne obniżenie wydzielania gonadotropih przez przysadkę. Czynnikami etiologicznymi mogą być np. nowotwory (najczęściej czaszkogruczolak), torbiele, kilaki, grużliczaki, zapalenie mózgu. Na ogół jednak badanie morfotyczne nie wykazuje żadnych zmian strukturalnych, co nie wyłącza jednak zaburzeń czynnościowych podwzgórza.

Read More

MOCZÓWKA PROSTA

Przyczyną choroby jest niedostateczne wytwarzanie wazopresyny, która działa jako hormon antydiuretyczny — ADH, lub niewrażliwość kanalików nerkowych na prawidłowo wydzielany hormon (tzw. nefro- genna moczówka prosta). Brak ADH może być uwarunkowany anatomicznym uszkodzeniem jąder nadwzrokowych czy przykomorowych podwzgórza, względnie szlaków podwzgórzowo-przysadkowych, a wyjątkowo tylko uszkodzeniem tylnego płata przysadki. Choroba powyższa może powstać w następstwie zapalenia opon i mózgu, choroby Hand- -Schuller-Christiana, nowotworów, krwawień urazowych, nieprawidłowości rozwojowych podwzgórza. W szeregu przypadków nie znajdujemy żadnych zmian anatomicznych, które mogłyby uzasadnić brak hormonu. Niedobór ADH ogranicza znacznie resorpcję zwrotną wody z kanalików nerkowych, co prowadzi do wydalania bardzo dużych ilości jasnosłom- kowego moczu o niskim ciężarze właściwym (poniżej 1-0-07). Wzmożone pragnienie jest objawem wtórnym, wyrównawczym. Chociaż dziecko wypija bardzo duże ilości płynu, choroba prowadzi do odwodnienia tkanek, powodującego spadek wagi, nadmierną suchość skóry, znaczne osłabienie.

Read More

Postulat wychowania seksualnego

Postulat wychowania seksualnego „obu płci” i informowania „obu płci o obu płciach” nastręcza nie mniej trudności w praktycznej realizacji. Wyłaniają się one przy pozornie technicznym zagadnieniu, czy zakres udzielania informacji i ich ogólny klimat oraz „nachylenie” mają być identyczne w obu przypadkach (to znaczy zarówno wtedy, kiedy mówimy do chłopców, jak i wtedy, kiedy mówimy do dziewcząt). Część ekspertów stoi na stanowisku absolutnej identyczności zakresu i treści pouczeń, część uważa za konieczne różnicować te pouczenia ze względu na płeć wychowanków. I tak np. rzecznicy drugiego poglądu uważają, że dziewczęta powinny być głębiej i szerzej informowane o psychologicznej problematyce miłości, chłopcy zaś szerzej informowani o mechanizmach życia seksualnego. Chłopcy powinni być informowani o osobliwościach seksualizmu kobiecego, o odmiennym sposobie przeżywania spraw seksualnych przez kobiety, o odmiennych potrzebach kobiet w tym zakresie. Dziewczęta zaś powinny być uświadamiane o bardziej na „seks” niż uczucia nastawionym zainteresowaniu chłopców. Tych zróżnicowań nie chcą przyjąć niektórzy eksperci szwedzcy, twierdząc, iż między seksualizmem kobiety a mężczyzny nie ma żadnej różnicy, że wszelkie istniejące w tej dziedzinie zróżnicowania są rezultatem wadliwego dotychczasowego wychowania, zaś samą problematykę miłości uważają za anachroniczną i w gruncie szkodliwą dla wytworzenia zdrowego nastawienia (healthy attitude) wobec seksu (Israël, 1970).

I oto...

Read More