OBJAWY SOMATYCZNE

Objawy somatyczne ze strony układu nerwowego są rzadziej obserwowane niż po pochodnych fenotiazyny. Spośród neuroleptyków tioksante- nowych najbardziej parkinsonotwórcze działanie ma tiotyksen [15, 88, 108], a także, choć nieco mniejsze, ktopentyksol [51J. Opisywano również połowicze zespoły wzmożonego napięcia mięśniowego. U chorych, u których wystąpiły te zaburzenia, przed stosowaniem leków neurolep- Lycznych nie zaobserwowano żadnych asymetrii w stanie napięcia mięśniowego kończyn. Objawy wzrostu napięcia dotyczyły częściej lewej połowy ciała (u praworęcznych). Występowanie ich opisywano po podawaniu chloroprotyksenu, który rzadko jest powodem powstawania typowych objawów pozapiramidowych. Asymetryczne wzmożenie napięcia mięśniowego miało charakter trwalszy, niż inne objawy ze strony układu nerwowego, które towarzyszyły podawaniu pochodnych tioksantenu [34]. W leczeniu flupentyksolem częściej niż przy innych lekach tej grupy obserwowano akatyzję [88]. Wszystkie pochodne tioksantenu obniżają nieco próg pobudliwości drgawkowej [59],

Inne działania. Wpływ na układ sercowo-naczyniowy tych leków jest mniej wyraźny niż pochodnych fenotiazyny [15, 108], Stosowanie ich wydaje się bezpieczniejsze, jakkolwiek opisywano zapaści ortostatyczne [7, 31], leukopenię i pojedyncze przypadki agranulocytozy [108],

Do zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego należałoby zaliczyć jedynie długotrwale stany zaparcia [37], Podczas leczenia pochodnymi tioksantenu nie notowano wystąpienia żółtaczki, a badania laboratoryjne wykonane w tym czasie nie wskazują na zaawansowane upośledzenie czynności wątroby [108]. Nie notowano też prawie zupełnie objawów alergicznych, które dałyby się powiązać przyczynowo ze stosowaniem pochodnych tioksantenu [15, 64], Leki tej grupy, choć w mniejszym stopniu niż pochodne fenotiazyny, mogą powodować zaburzenia barwnikowe w postaci odkładania się barwnika w rogówce i siatkówce oka [37, 108],

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>